Un técnico de trabajos verticales realiza los controles reglamentarios

Apave, một lịch sử đáng tin cậy từ cách đây 150 năm

Lịch sử của Apave gắn liền với lịch sử của sự phát triển.

 

Trong hơn 150 năm qua, Apave đã đồng hành cùng những sự thay đổi và cách mạng công nghệ lớn bằng cách phát triển chuyên môn để đảm bảo an toàn cho con người, hàng hóa công nghiệp và môi trường.

 

Sự an toàn là nền tảng của mọi sự tiến bộ: không có sự an toàn thì không thể có sự tiến bộ công nghiệp, con người, môi trường hoặc kỹ thuật số. Đây là lịch sử và sứ mệnh của chúng tôi.