""

#1 Đảm bảo tiến độ an toàn hơn

Hành động vì sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của tất cả nhân viên của chúng tôi.

An toàn là nền tảng của mọi tiến bộ. Phòng ngừa, kiểm soát và quản lý rủi ro để đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn, bảo mật là DNA của Apave.

""Cam kết của chúng tôi

""
""

Tăng cường văn hóa an toàn của tất cả mọi người thông qua việc thực hiện một cơ sở chung, bao gồm:

  • 4 phản xạ an toàn, được mọi người biết đến và áp dụng
  • Hướng dẫn PPE rõ ràng cho tất cả các giao dịch
  • Hệ thống leo thang tình huống nguy hiểm
  • Các nghi thức an toàn (nói chuyện, v.v.)
  • Các hành động quản lý để thể hiện sự an toàn (Chuyến thăm an ninh quản lý, Điều lệ của người quản lý, v.v.)

Phát triển quản lý an toàn:

  • Chương trình phòng ngừa rủi ro hàng năm
  • Hệ thống quản lý an toàn ISO 45001

 

Các sáng kiến Chất lượng Cuộc sống Tập thể tại nơi làm việc, và đặc biệt là việc thực hiện thỏa thuận QWL tại Pháp.


""Mục tiêu của chúng tôi


Tỷ lệ tần suất tai nạn: 
  < 3
 Tỷ lệ nghiêm trọng của tai nạn:    < 0,10

 

Không có quá trình chuyển đổi bền vững và thành công 
không có sự tin tưởng và bảo mật