""

#4 Vận động cho sự tiến bộ chung, có thể truy cập được cho tất cả mọi người

Hành động để tăng cường bình đẳng, hội nhập, hòa nhập và phát triển chuyên môn trong Tập đoàn Apave

Để bền vững, tiến bộ phải công bằng và bao trùm nhất có thể. Là một công ty dịch vụ, Apave hành động để hòa nhập hơn, sống tốt cùng nhau và đoàn kết trong tập thể, để mỗi nhân viên phát triển với cam kết và niềm tự hào.

Mục tiêu của chúng tôi

""
""

Để xây dựng một tương lai bền vững, chúng tôi dựa vào các đội ngũ có chuyên môn và sự đa dạng làm cho nó trở nên phong phú. Chúng tôi muốn tăng cường sự bình đẳng, hội nhập và phát triển chuyên môn của nhân viên trong Tập đoàn. 

Chúng tôi triển khai các kế hoạch hành động để/hoặc

  • Đẩy nhanh sự đại diện của phụ nữ ở các vị trí quản lý và trong các ngành nghề của mình 
  • tăng số lượng tài năng RQTH (người khuyết tật), đặc biệt là thông qua chính sách "Người khuyết tật" được củng cố. 
  • đấu tranh chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử, 
  • Phát triển các khóa học vừa học vừa làm
  • Đào tạo tất cả nhân viên của mình về đạo đức và cuộc chiến chống tham nhũng

27% phụ nữ ở các vị trí quản lý

+20 giờ đào tạo/năm cho mỗi nhân viên

90% Triển khai tập huấn "Đạo đức và phòng chống tham nhũng"

"Không có sự tin tưởng và an ninh, không thể có quá trình chuyển đổi bền vững và thành công!"