""

#4 Vận động cho sự tiến bộ chung, có thể truy cập được cho tất cả mọi người

Hành động để tăng cường bình đẳng, hội nhập, hòa nhập và phát triển chuyên môn trong Tập đoàn Apave

 

Để bền vững, tiến bộ phải công bằng và bao trùm nhất có thể. Là một công ty dịch vụ, Apave hành động để hòa nhập hơn, sống tốt cùng nhau và đoàn kết trong tập thể, để mỗi nhân viên phát triển với cam kết và niềm tự hào.

""Cam kết của chúng tôi

""
""
  • Chống phân biệt đối xử

  • Chống lại hành vi phân biệt giới tính tại nơi làm việc và tất cả các hình thức phân biệt đối xử
  • Tiếp nhận người lao động khuyết tật
  • Tăng cường nữ tính hóa Apave ở các vị trí quản lý và trong tất cả các ngành nghề

  • Phát triển các kỹ năng và lộ trình đào tạo, đồng thời thúc đẩy tính di động và đào tạo nội bộ

  • Đảm bảo đạo đức và không tham nhũng bằng cách đào tạo tất cả nhân viên

""Mục tiêu của chúng tôi

  • 27%  Phụ nữ ở các vị trí quản lý
  • +20 Giờ đào tạo mỗi năm cho mỗi nhân viên
  • 100% số giờ đào tạo mỗi năm cho mỗi nhân viên

 

Không có quá trình chuyển đổi thành công, bền vững

không có sự tin tưởng và bảo mật